clock menu more-arrow no yes

Filed under:

Lomachenko-Sosa: Vasyl Lomachenko's Media Workout

New, comments

Watch Vasyl Lomachenko go through his heavy bag work as he prepares to take on Jason Sosa, April 8.